ગટક લઈને ઊતરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગટક લઈને ઊતરવું

  • 1

    ઝપાટાબંધ ગળે ઊતરી કે પી જવું.