ગુજરાતી

માં ગડ બેસવીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગડ બેસવી1ગેડ બેસવી2

ગડ બેસવી1

 • 1

  મેળ ખાવો.

 • 2

  વાત સમજમાં આવવી; તેને પામવું.

ગુજરાતી

માં ગડ બેસવીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગડ બેસવી1ગેડ બેસવી2

ગેડ બેસવી2

 • 1

  સમજાવું.

 • 2

  મેળ કે અનુબંધ બરોબર સ્પષ્ટ થવો-સમજાવો.