ગઢવી ઘેરના ઘેર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગઢવી ઘેરના ઘેર

  • 1

    હતા ત્યાંને ત્યાં; મોટી આકાંક્ષાઓ રાખી, પણ વળ્યું કશું નહીં.