ગુજરાતી

માં ગણવતની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગણવત1ગુણવત2ગુણવંત3ગુણવંતું4

ગણવત1

 • 1

  ગણોત; સાંથ.

 • 2

  ગણોતનામું.

ગુજરાતી

માં ગણવતની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગણવત1ગુણવત2ગુણવંત3ગુણવંતું4

ગુણવત2

વિશેષણ

 • 1

  ગુણવાળી.

ગુજરાતી

માં ગણવતની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગણવત1ગુણવત2ગુણવંત3ગુણવંતું4

ગુણવંત3

વિશેષણ

 • 1

  ગુણવાળું; સદ્ગુણી.

ગુજરાતી

માં ગણવતની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગણવત1ગુણવત2ગુણવંત3ગુણવંતું4

ગુણવંતું4

વિશેષણ

 • 1

  ગુણવાળું; સદ્ગુણી.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ગુણવાળી.