ગંદવાડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગંદવાડ

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    વાસ મારતો કચરોપૂંજો અથવા મળમૂત્ર.

  • 2

    અસ્વચ્છતા.