ગધેડાનો પાછલો પગ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગધેડાનો પાછલો પગ

  • 1

    લાતણિયો, વાંકો, મૂરખ એવી ઉપમા માટે વપરાય છે.