ગધેડાને વળી બગાઈ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગધેડાને વળી બગાઈ

  • 1

    ગોટાળામાં વધુ ગોટાળો.