ગૂમડે ઘસીને ચોપડવા જેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગૂમડે ઘસીને ચોપડવા જેવું

  • 1

    નકામું; જરૂરને વખતે કામ ન આવે તેવું.