ગમે તેમ કરીને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગમે તેમ કરીને

  • 1

    કોઈ પણ ઉપાયે કે રીતે.