ગરથ ગાંઠેને વિદ્યા પાઠે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગરથ ગાંઠેને વિદ્યા પાઠે

  • 1

    હાથમાં હોય તે ખરું કે ખપનું, બાકી ખોટું.