ગ્રહ મળતા આવવા કે હોવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગ્રહ મળતા આવવા કે હોવા

  • 1

    વરકન્યાની ગ્રહદશા મળતી આવવી.