ગ્રહ મળતા હોવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગ્રહ મળતા હોવા

  • 1

    વરકન્યાની ગ્રહદશા મળતી આવવી.