ગુજરાતી

માં ગળેટૂંપોની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગળેટૂંપો1ગળેટૂંપો2ગળેટૂંપો3

ગળેટૂંપો1

પુંલિંગ

  • 1

    ગળું દબાવી મારી નાખવું તે.

ગુજરાતી

માં ગળેટૂંપોની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગળેટૂંપો1ગળેટૂંપો2ગળેટૂંપો3

ગળેટૂંપો2

પુંલિંગ

  • 1

    ગળાચીપ, ગળાટૂંપો; ગળું દબાવી મારી નાખવું તે.

ગુજરાતી

માં ગળેટૂંપોની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગળેટૂંપો1ગળેટૂંપો2ગળેટૂંપો3

ગળેટૂંપો3

પુંલિંગ

  • 1

    ગળાટૂંપો.