ગળેથી દોરી કાઢી નાખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગળેથી દોરી કાઢી નાખવી

  • 1

    માથેથી જોખમ ઉતારી નાખવું.