ગળ્યું મોં કરાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગળ્યું મોં કરાવવું

  • 1

    મુખ; મોઢું.

  • 2

    લાક્ષણિક આબરૂ; લાજશરમ.

ગળ્યું મોં કરાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગળ્યું મોં કરાવવું

  • 1

    શુભ સમાચારની વધાઈ બદલ ગળ્યું ગળ્યું ખાવું-ખવરાવવું.