ગુજરાતી

માં ગળ્યું મોં કરાવવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગળ્યું મોં કરાવવું1ગળ્યું મોં કરાવવું2

ગળ્યું મોં કરાવવું1

  • 1

    મુખ; મોઢું.

  • 2

    લાક્ષણિક આબરૂ; લાજશરમ.

ગુજરાતી

માં ગળ્યું મોં કરાવવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગળ્યું મોં કરાવવું1ગળ્યું મોં કરાવવું2

ગળ્યું મોં કરાવવું2

  • 1

    શુભ સમાચારની વધાઈ બદલ ગળ્યું ગળ્યું ખાવું-ખવરાવવું.