ગળાના સમ ખાવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગળાના સમ ખાવા

  • 1

    જીવના સોગન ખાવા.