ગળી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગળી જવું

  • 1

    ગળામાં ઉતારી દેવું.

  • 2

    ગમ ખાઈ જવી.

  • 3

    ઊતરી કે ઓગળી જવું.