ગુજરાતી

માં ગળું પડવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગળું પડવું1ગળે પડવું2

ગળું પડવું1

 • 1

  ગળું બેસી જવું.

 • 2

  બાળકને ગરમીથી કે ગળું મચકોડાવાથી થતો એક રોગ.

 • 3

  એકસરખું હોય તેમાં વચ્ચે સાંકડું થવું. જેમ કે, સૂતરના તારમાં કાંતતાં.

ગુજરાતી

માં ગળું પડવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગળું પડવું1ગળે પડવું2

ગળે પડવું2

 • 1

  આળ ચડાવવું; માથે નાખવું.

 • 2

  કાલાવાલાની જબરદસ્તી કરવી.