ગુજરાતી

માં ગુસલખાનુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગુસ્લખાનું1ગુસલખાનું2ગુસલખાનું3

ગુસ્લખાનું1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    નાહવાની ઓરડી.

ગુજરાતી

માં ગુસલખાનુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગુસ્લખાનું1ગુસલખાનું2ગુસલખાનું3

ગુસલખાનું2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    નહાવાની ઓરડી.

ગુજરાતી

માં ગુસલખાનુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગુસ્લખાનું1ગુસલખાનું2ગુસલખાનું3

ગુસલખાનું3

નપુંસક લિંગ

  • 1

    નાહવાની ઓરડી.