ગાંઠનું ઉમેરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાંઠનું ઉમેરવું

  • 1

    મીઠુંમરચું ભભરાવીને પોતા તરફથી વધારીને વાત કહેવી.