ગાંઠે કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાંઠે કરવું

  • 1

    ગાંઠ કરવી; છાના પૈસા સંઘરવા.

  • 2

    સંપ કરવો.

  • 3

    અદાવત ઊભી કરવી.