ગાંડના વેહ લગી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાંડના વેહ લગી

  • 1

    ઉપરથી નીચે સુધી; પૂરેપૂરું.