ગાંડમાં પેસવું કે ભરાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાંડમાં પેસવું કે ભરાવું

  • 1

    (તિરસ્કારમાં) બીજાની ખુશામત કરવી.