ગાડાના અડા જેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાડાના અડા જેવું

  • 1

    ઘણું મોટું, આગળ તરી આવતું (જેમ કે, નાક).