ગાંડે ભમરો હોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાંડે ભમરો હોવો

  • 1

    ઠરીને એક ઠેકાણે સ્થિર ન રહે એવો સ્વભાવ હોવો.