ગુજરાતી

માં ગાદીએ બેસવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગાદીએ બેસવું1ગાદીએ બેસવું2

ગાદીએ બેસવું1

  • 1

    રાજ્યાભિષેક થવો.

ગુજરાતી

માં ગાદીએ બેસવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગાદીએ બેસવું1ગાદીએ બેસવું2

ગાદીએ બેસવું2

  • 1

    રાજગાદી મળવી; રાજા થવું.