ગાભણી ઘલોડી જેવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાભણી ઘલોડી જેવી

  • 1

    ખૂબ સુસ્ત અને ભારેવાન (સ્ત્રી).