ગામમાં ઘર નહીં ને સીમમાં ખેતર નહીં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગામમાં ઘર નહીં ને સીમમાં ખેતર નહીં

  • 1

    કંઈ પણ સ્થાવર મિલકત વિનાનું-બેજવાબદાર હોવું.