ગામ હલાવી નાખવું કે મારવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગામ હલાવી નાખવું કે મારવું

  • 1

    આખા ગામને તળે ઉપર કરી દેવું-ઉશ્કેરવું.