ગાય વહેલી વિયાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાય વહેલી વિયાવી

  • 1

    બીજા કરતાં પહેલું જમી લેવું.