ગાલ ઉપર ગાલ ચઢવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાલ ઉપર ગાલ ચઢવા

  • 1

    ગાલ બહુ જાડા થવા.