ગાંસડાં પોટલાં બાંધવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાંસડાં પોટલાં બાંધવાં

  • 1

    ઉચાળા ભરવા; ઘરવખરી લઈ કરીને ચાલી જવું.