ગીરોખતનાબૂદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગીરોખતનાબૂદી

  • 1

    ગીરો છોડવવાનો હક નાબૂદ થવો તે; 'ફોકર્લોઝર'.