ગુજરાતી માં ગુરદાસની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ગુરદાસ1ગુરદાસ2

ગુરુદાસ1

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    ભલો, બાઘો કે મૂરખ (માણસ); ગુડદાસ (કટાક્ષમાં).

ગુજરાતી માં ગુરદાસની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ગુરદાસ1ગુરદાસ2

ગુરદાસ2

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    મૂરખ; મશ્કરીને પાત્ર.

મૂળ

જુઓ ગુરુદાસ

ગુજરાતી માં ગુરદાસની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ગુરદાસ1ગુરદાસ2

ગુરદાસ

પુંલિંગ & વિશેષણ

  • 1

    ગુડદાસ; મૂરખ; મશ્કરીને પાત્ર.