ગુજરાતી માં ગોરડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ગોરડ1ગોરડ2

ગોરડું1

વિશેષણ

  • 1

    ગોરું; ઊજળું.

ગુજરાતી માં ગોરડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ગોરડ1ગોરડ2

ગોરડ2

પુંલિંગ

  • 1

    એક વનસ્પતિ.

ગુજરાતી માં ગોરડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ગોરડ1ગોરડ2

ગોરડ

પુંલિંગ

  • 1

    ખેરવૃક્ષમાંથી પ્રાપ્ત થતો ગુંદર.