ગોળને પાણીએ નાહી નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગોળને પાણીએ નાહી નાખવું

  • 1

    આશા છોડી દેવી.

  • 2

    છેતરાવું.