ગોળોપિંડાળો વાળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગોળોપિંડાળો વાળવો

  • 1

    ગોળ ગોળ, અસ્પષ્ટ-મુદ્દા બહાર બોલવું.