ગોળ અને ખોળ એક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગોળ અને ખોળ એક

  • 1

    સારા નરસાની પરીક્ષા ન હોવી.