ગૌમૂખો વાઘ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગૌમૂખો વાઘ

  • 1

    બહારથી ગરીબ પણ અંદરથી ક્રૂર.