ઘઉં ભેગો ચીણો નભે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘઉં ભેગો ચીણો નભે

  • 1

    સારા સાથે નઠારું પણ પોસાય.