ઘચરકાવિકાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘચરકાવિકાર

  • 1

    ગચરકું; ગળાઈ જવાથી થતો ચામડીનો એક રોગ.