ઘૂંટડે ઘૂંટડે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘૂંટડે ઘૂંટડે

  • 1

    ધીમે ધીમે; એક પછી એક ઘૂંટડાથી.