ઘૂંટણિયાં ભાંગી નાંખવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘૂંટણિયાં ભાંગી નાંખવાં

  • 1

    હરાવવું; પાછું પાડી દેવું.