ઘેટાંનું ટોળું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘેટાંનું ટોળું

  • 1

    ગાડરિયો પ્રવાહ.