ઘેટાં બકરાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘેટાં બકરાં

  • 1

    સામે ન થાય તેવાં ગરીબ કે નરમ પ્રાણી.