ઘડાઈને ઠેકાણે આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘડાઈને ઠેકાણે આવવું

  • 1

    અનુભવથી-ખત્તા ખાઈને પાંસરા થવું.