ઘડિયાળ ચા પીએ છે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘડિયાળ ચા પીએ છે

  • 1

    ઘડિયાળ કામ નથી કરતી; અથવા ખોટો વખત બતાવે છે.