ઘડિયાળ માં…થવું, ઘડિયાળમાં વાગવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘડિયાળ માં…થવું, ઘડિયાળમાં વાગવું

  • 1

    (અમુક) સમય થવો.