ઘડીએ ઘૂંટ ભરાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘડીએ ઘૂંટ ભરાવી

  • 1

    વિલંબ દુઃસહ હોવો.

  • 2

    મરણની અણી ઉપર હોવું.