ઘડીના છઠ્ઠા ભાગમાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘડીના છઠ્ઠા ભાગમાં

  • 1

    જોતજોતામાં; ક્ષણમાં જ.